HR, Finance & Accounting

L&D & IC Leader

Hanoi   |   Full Time

1. L&D

  • Tham gia xây dựng Lộ trình thăng tiến cho các vị trí, cấp bậc trong Công ty
  • Tham gia xây dựng các Khung năng lực cho các vị trí, cấp bậc trong Công ty
  • Tham gia rà soát, đánh giá Nhân sự hiện tại, phân tích TNA, và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển để đề xuất Chiến lược cho công tác đào tạo, L&D. Lập kế hoạch, xây dựng các chương trình đào tạo tương ứng, tổ chức và giám sát thực hiện
  • Đánh giá hiệu quả, xây dựng quy hoạch cán bộ làm cơ cở cho việc phát triển đôi ngũ và xây dựng chính sách

2. Truyền thông Nội bộ (IC)

  • Tham gia vào việc xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ
  • Xây dựng và truyền thông những tinh hoa (Văn hóa doanh nghiệp) đến CBNV
  • Tuyên dương, khen thưởng, tổ chức các hoạt động kết nối nhân viên trong công ty.

Submit Your Application

You have successfully applied
  • You have errors in applying